საკონსულტაციო ცენტრი


 

პოლიტიკის მეცნიერებათა აკადემიის საკონსულტაციო ცენტრი გთავაზობთ, ორგანიზაციების (ფირმების) კონსალტინგს:

 

1. იურიდიული მომსახურება
 • ფირმის რეგისტრაცია/ლიკვიდაცია.
 • ლიცენზირების ორგანიზაცია
 • დავა საგადასახადო ორგანოებთან
 • სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება
 • ხელშეკრულებების გაფორმება და შესრულების პროცესის მონიტორინგი
 • სატენდერო დოკუმენტების მომზადება
 • შემოწმების აქტების ექსპერტიზა, გადასახადების ან/და ჯარიმების დარიცხვის კანონიერების და სისწორის დადგენა
 • საგადასახადო შეთანხმების მიღწევა
 • ბიზნესის წარმოებისას სამართლებრივი რისკების შეფასება
 • სადამფუძნებლო დოკუმენტებში ცვლილებების შეტანა (წილების ყიდვა-გაყიდვა, წილების შეფასება).
 • ყიდვა-გაყიდვაზე, ქირავნობაზე, იჯარაზე, ჰიპოთეკაზე ხელშეკრულების მომზადება და რეგისტრაცია
 • გაკოტრების პროცესი.

2. აუდიტორული  მომსახურება
 • საგადასახადო აუდიტი
 • ექსპრეს აუდიტი
 • სავალდებულო აუდიტი
 • ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი
 • ალტერნატიული აუდიტი

3. საბუღალტრო  მომსახურება
 • ორგანიზაციის საბუღალტრო აღრიცხვის წარმოება-დოკუმენტაციის დამუშავება, გადასახადების გამოანგარიშება და შესაბამისი დეკლარაციების წარდგენა საგადასახადო ორგანოებში.
 • სამეურნეო ოპერაციების ბუღალტრული აღრიცხვისათვის თანამედროვე საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების დანერგვა და სპეციალისტების მომზადება

4. ქონების შეფასება
 • უძრავი ქონების საბაზრო ღირებულების – მიწის ნაკვეთები, შენობა-ნაგებობეი, დაუმთავრებელი მშენებლობის ხარჯების, საიჯარო ქირის, დადგენა.
 • მოძრავი ქონების შეფასება – საწარმოო მანქანა დანადგარები, სატრანსპორტო საშუალებები, არამატერიალური/ინტელექტყალური აქტივები და სხვა
 • ქონების შეძენა/გასხვისებასთან, გაქირავებასთან დაკავშირებული პროცედურები და გადასახადების საკითხები.

5. მარკეტინგული კვლევა
 • სამომხმარებლო ბაზრის კვლევა და სეგმენტაცია
 • კორპორატიული ბაზრის კვლევა
 • მომხმარებლის  ქცევის,  საჭიროებების და პრეფერენციების კვლევა
 • პროდუქტის  ხარისხის კვლევა
 • მოთხოვნის შესწავლა და მიზნობრივი ბაზრის მოცულობის შეფასება
 • კონკურენტების კვლევა
 • ახალ ბაზარზე შესვლის მიზანშეწონილობის კვლევა
 • ახალი პროდუქტის  შეფასება და ტესტირება ბაზარზე
 • პროდუქტის  განვითარების კვლევა
 • სარეკლამო ბაზრის კვლევა
 • გასაღების საერთო პირობების კვლევა

6. ორგანიზაციის კვლევა
 • ინდუსტრიის კვლევა
 • წარმოების სიმძლავრეების კვლევა
 • გაყიდვების შესაძლებლობების კვლევა
 • ფინანსური შესაძლებლობების ანალიზი
 • ორგანიზაციული სტრუქტურის გამოკვლევა
 • ახალი ბიზნესის /პროექტის დაწყების მიზანშეწონილობის კვლევა

7. ბიზნესის შექმნა
 • პერსპექტიული ბიზნესის მოძიება
 • საკუთრების ფორმის შერჩევა
 • ბიზნეს გეგმის შემუშავება
 • დაფინანსების წყაროები
 • ორგანიზაციის მართვა
 • კადრების შერჩევა 

8. მედია და საზოგადოებასთან ურთიერთობა(PR)
 • ბრენდის შექმნა
 • ბიზნეს PR
 • ინდივიდუალურიPR
 • მედიის ზოგადი ანალიზი
 • მედია სეგმენტების ანალიზი
 • ბრენდის/ორგანიზაციის ანალიზი მედიაში

9. ინფორმაციული უზრუნველყოფა 
 • მონაცემთა ელექტრონული დამუშავება – ოპერაციების აღრიცხვის სრულყოფისთვის და ინფორმაციის ეფექტურად დასამუშავებლად  მომზადება, მონაცემთა ბაზების დაგეგმვა და აწყობა.
 • ორგანიზაციის დოკუმენტაციის და კორესპოდენციების თარგმნა სხვადასხვა ენაზე
 • პრეს-კონფერენციების, სტიტიების, საიმიჯო ჟურნალების, ბროშურების, ბუკლეტების და საფირმო პროსპექტის   მომზადება