შრომისა და დასაქმების, შრომის ბაზრის, შემოსავლების რეგულირების პოლიტიკა