2000 წლის მარტში, ლისაბონში შეკრებილმა ევროპის საბჭომ აღიარა, რომ ევროპა, გლობალიზაციის გამოწვევის და ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ზრდის წინაშე დგას. აქვე, საბჭომ, დასახა ახალი სტრატეგიული ამოცანა: შექმნილიყო მსოფლიოში ყველაზე კონკურენტუნარიანი, ცოდნაზე დაფუძნებული ეკონომიკა, რომელიც უზრუნველყოფს მდგრად ეკონომიკურ ზრდას და უფრო მეტ, გაუმჯობესებულ სამუშაო ადგილების შექმნას.
ვრცლად

იხილეთ ბმული: ,,სასწავლო პროგრამა – ,,საქართველოს ევროპული მისწრაფებები და ევროპული არჩევანი’’.


 

ეკონომიკური ლიტერატურის
სამეცნიერო ბიბლიოთეკა

 

ეკონომიკური პოლიტიკა

ეკონომიკა და ეკონომიკური სისტემები, ეკონომიკური დიპლომატია, საქმიანი აქტივობის სტიმულები, რესურსები და ალტერნატიული შესაძლებლობები, რესურსების, ფულის და პროდუქციის წრებრუნვა და სხვ.ფულად – საკრედიტო პოლიტიკა

საბანკო სისტემა, ეროვნული ბანკი სტრუქტურა და ფუნქციები, ფული და ფულის ფუნქციები, ფულის მასა – ვალიუტა, ვადიანი და მოთხოვნამდე დეპოზიტები, პლასტიკური ფული და სხვ.მონეტარული პოლიტიკა

ოპერაციები ღია ბაზარზე, დისკონტის ნორმა, რეზერვის ნორმები, მონეტარული პოლიტიკის შეზღუდულობა და სხვ.საბიუჯეტო პოლიტიკა

სახელმწიფო ბიუჯეტი, როგორც ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების ძირითადი ფინანსური გეგმა, საერთო-სახელმწიფო და ადგილობრივ დონეებზე საბიუჯეტო პროცესის განხორციელების პროცედურული საკითხები, საბიუჯეტო დონეებს შორის ურთიერთობების პრობლემურ საკითხები, და სხვ.საგადასახადო (ფისკალური) პოლიტიკა

გადასახადების როლი ეკონომიკაში, საგადასახადო სისტემის პრინციპები, საგადასახადო სისტემის სტრუქტურა, გადასახადები და სხვ.სავაჭრო პოლიტიკა

სავაჭრო რეჟიმები, კანონმდებლობა და საერთაშორისო ხელშეკრულებები და სხვ.საინვესტიციო პოლიტიკა

ინვესტორები და ინვესტიციები, ინვესტიციების კატეგორიების შერჩევა, ინვესტირების მექანიზმები, ფინანსური ინფორმაციის ანალიზი და სხვ.შრომისა და დასაქმების, შრომის ბაზრის, შემოსავლების რეგულირების პოლიტიკა

შრომითი რესურსების განვითარების ტენდენციები, მოტივაციათა თეორიები, სარგოზე მოქმედი საბაზრო და არასაბაზრო ძალები, შრომის კანონმდებლობა და პროფკავშირები და სხვ.საგარეოეკონომიკური პოლიტიკა

საერთაშორისო ეკონომიკის განვითარება, მსოფლიო ეკონომიკის თეორიები, მსოფლიო მეურნეობის განვითარება და მეგაეკონომიკის წარმოშობა, მსოფლიო მეურნეობის სუბიექტები და შრომის საერთაშორისო დანაწილება და სხვ.სოციალური პოლიტიკა

საქმიანი ეთიკის საფუძვლები, ბიზნესი და ეკოლოგია, ბიზნესი და მომხმარებელი, ბიზნესი და თანამშრომლები და სხვ.ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა

სახელმწიფოს ეკონომიკური ზრდა, მწარმოებლურობის მაღალი დონე, ეკონომიკურ მოთხოვნილებათა ეფექტიანი დაკმაყოფილება, სახელმწიფო კონტროლი ეროვნული რესურსების მოძრაობასა და გამოყენებაზე და სხვ.მიკროეკონომიკა

ბიზნესის საფუძვლები, ბიზნესის მართვა, ბიზნესის ორგანიზების ფორმები, ბიზნესის მაშტაბები, დაწყების და გაფართოების გზები, მარკეტინგი და სხვ.დარგობრივი ეკონომიკა

სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი, კავშირგაბმულობა, ტურიზმი და სხვ.